Reporty

Hustota premávky

Počet vozidiel na vybraných úsekoch lineárneho zobrazenia v danom čase, ich priemerná rýchlosť a odchýlka od štandardnej prejazdnosti úseku.

Nehodové úseky

Počet nehôd na vybraných úsekoch lineárneho zobrazenia v danom čase, podľa ich typu, príčiny a závažnosti a typu zdroja, ktorý nehodu nahlásil.

Nehody

Manažérsky prehľad o počte nehôd v jednotlivých geografických lokalitách za dané obdobie, podľa ich závažnosti.

Prejazdnosť úsekov

Počet nehôd v danom čase a geografickej príslušnosti, podľa ich príčiny, závažnosti a typu zdroja, ktorý nehodu nahlásil.

Príčina a dopad

Zoznam publikovaných dopravných udalostí na vybraných cestných úsekoch alebo lokalitách, podľa typu dopravnej situácie za vybrané obdobie s klasifikáciou príčiny dopravnej udalosti a jej dopadmi na cestnú premávku.