Externé rozhrania

Národný systém dopravných informácií v pozícii Národného dopravného informačného centra v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby SR k zákonu 317/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov umožňuje integráciu poskytovateľom ako aj príjemcom dopravných informácií. Všeobecné rozsahy a atribúty prijímaných a poskytovaných dopravných informácií sú dostupné v zodpovedajúcich legislatívnych úpravách.

Národný systém dopravných informácií poskytuje nasledovné externé rozhrania pre integráciu:

Datex II (pre výstup DU)

Rozhranie umožňuje príjemcom DÚ prijímať DÚ prostredníctvom webovej služby pomocou protokolu Datex II.

Datex II (pre vstup DU)

Rozhranie umožňuje systému NSDI prijímať DÚ od poskytovateľov DÚ pomocou protokolu Datex II prostredníctvom webovej služby.

Sčítače dopravy

Rozhranie umožňuje systému NSDI prijímať prostredníctvom webovej služby informácie od poskytovateľov, ktorí disponujú sčítačmi dopravy.

Kamery a obrazové systémy

Rozhranie umožňuje poskytovateľom, ktorí disponujú kamerovým, alebo obrazovým systémom, poskytovať obraz situácie na sledovaných miestach zasielaním obrázkov do systému NSDI pomocou protokolu SFTP.

Zariadenia poskytujúce meteorologické informácie

Rozhranie umožňuje externým systémom poskytujúcim meteorologické informácie o situácii na sledovaných miestach integráciu do systému NSDI pomocou protokolu SFTP.

Premenlivé dopravné značenie

Predmetom tohoto rozhrania je príjem obsahu premenlivých dopravných značení od poskytovateľov prostredníctvom webovej služby pomocou protokolu Datex II.

Vozidlá údržby a technické pohyblivé prekážky dopravy

Predmetom rozhrania je príjem informácií o polohe vozidiel údržby a o technických pohyblivých prekážkach dopravy od správcov komunikácií systémom NSDI prostredníctvom webovej služby.

Aktuálne prílety a odlety

Predmetom tohoto rozhrania je príjem aktuálnych informácií príletoch a odletoch systémom NSDI prostredníctvom protokolu HTTP od spoločností venujúcich sa leteckej doprave.

Aktuálne príchody a odchody

Predmetom rozhrania je príjem informácií o aktuálnom meškaní vlakov prostredníctvom webovej služby od spoločností venujúcich sa železničnej doprave.

Technické špecifikácie príslušných rozhraní sú prístupné pre používateľov registrovaných ako prispievatelia.

Metodické informácie pre integráciu a k procesu negociácie integrácie vám budú poskytnuté na kontaktnej emailovej adrese spravapristupov@odoprave.info.