Podmienky používania

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné podmienky používania www.odoprave.info (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) upravujú všetky práva a povinnosti a z nich vyplývajúce právne vzťahy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100,810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30416094, DIČ: 2020799209 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a používateľov internetového portálu www.odoprave.info (ďalej ako „Používateľ“ a „Portál“) súvisiace s Portálom, bez ohľadu na zariadenia a platformu, prostredníctvom ktorých Používateľ na Portál pristupuje.
1.2 Pred používaním Portálu si prečítajte Všeobecné podmienky. Používanie Portálu je dobrovoľné. Používaním Portálu Používateľ vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Všeobecných podmienok informuje Používateľa najmä zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných podmienok na Portáli, pričom zmeny budú platné a účinné dňom zverejnenia. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie Všeobecných podmienok bude zverejnený v závere Všeobecných podmienok. Používaním Portálu po zmene Všeobecných podmienok Používateľ vyjadruje svoj súhlas so zmenami.
1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup na Portál takému Používateľovi, o ktorom sa môže domnievať, že Portál používa v rozpore so Všeobecnými podmienkami a/alebo príslušnými právnymi predpismi a/alebo záujmami Prevádzkovateľa.

 

ČLÁNOK 2
Ochrana autorského práva

2.1 Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.
2.2 Používateľ je povinný pri používaní Portálu dodržiavať právne predpisy, vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích strán poskytujúcich obsah, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práva duševného vlastníctva v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“). Na použitie obsahu Portálu je Používateľ povinný požiadať o súhlas Prevádzkovateľa alebo tretiu osobu, o ktorej je zrejmé, že je nositeľom práv duševného vlastníctva k časti obsahu Portálu.
2.3 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi licenciu využívať obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu Portálu (ako celku alebo jednotlivých častí, napr. článkov, úryvkov, atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím.
2.4 Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
2.5 V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

ČLÁNOK 3
Zodpovednosť Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ príprave Portálu a jeho obsahu venuje náležitú pozornosť. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Prevádzkovateľ akceptuje zodpovednosť za uverejnené informácie v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
3.2 Za informácie zverejnené na Portáli tretími osobami alebo za obsah externých odkazov nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
3.3 V prípade, ak Používateľ zaznamená akýkoľvek nesprávny, neaktuálny, nevhodný alebo protiprávny stav na Portáli, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom Prevádzkovateľa informovať na adrese info@odoprave.info.
3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Portálu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Portálu v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo neschopnosti alebo nemožnosti používať Portál.
3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené Používateľovi v súvislosti s používaním Portálu. Prevádzkovateľ Portál poskytuje Používateľovi „tak, ako je“ bez poskytnutia akýchkoľvek záruk, pričom platí, že Používateľ Portál používa výlučne na vlastnú zodpovednosť.

 

ČLÁNOK 4
Používanie Portálu

4.1 Používateľ nesmie Portál využívať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo Portál používať najmä ale nielen na:

a) zverejňovanie alebo šírenie akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak nevhodného alebo nezákonného materiálu;
b) prenos materiálu, ktorý podporuje nezákonné konanie, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania;
c) získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
d) zasahovanie do práv tretej osoby pri používaní webových stránok;
e) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov najmä, ale nielen týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí;
f) zasahovanie alebo prerušenie siete alebo webových stránok;
g) na tvorbu, prenos alebo ukladanie elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv bez povolenia vlastníka.

 

ČLÁNOK 5
Zásady používania súborov cookies

5.1 Na účely Všeobecných podmienok pojem „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môže Prevádzkovateľ odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú potom ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál (napr. počítač, smartphone, tablet a pod.).
5.2 Prevádzkovateľ môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.
5.3 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.
5.4 Používateľ používaním Portálu udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia Používateľa, ktorý používateľ na prístup na Portál použil; t.j. ak Používateľ použije na prístup na Portál zariadenie, v prehliadači ktorého je nastavené prijímanie cookies ako povolené, Používateľ týmto akceptuje podmienky používania súborov cookies podľa Všeobecných podmienok.
5.5 Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača.
5.6 Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača nemusia byť Používateľovi dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.
5.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.

 

ČLÁNOK 6
Google aplikácie

6.1 Používaním Portálu Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ na Portáli využíva rôzne aplikácie služby Google, a to najmä, ale nielen Google Analytics (analýza návštevnosti Portálu) a Google Double Click for Publishers (manažment reklamného priestoru).
6.2 Prevádzkovateľ Používateľa týmto informuje, že bližšie informácie o fungovaní Google aplikácií nájde na www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/.
6.3 Používateľ prvým použitím Portálu z príslušného zariadenia udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním získaných údajov v rozsahu potrebnom na riadne použitie príslušnej aplikácie služby Google a to aj prostredníctvom tretej osoby.

 

ČLÁNOK 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Namiesto neplatného, neúčinného, resp. nevykonateľného ustanovenia Všeobecných podmienok sa použije ustanovenie Všeobecných podmienok, ktoré je svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.
7.3 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Portáli.