Ochrana Súkromia

ČLÁNOK 1
Výklad základných pojmov

Ochrana súkromia je súhrn akýchkoľvek činností, resp. operácií prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných a ďalších údajov poskytnutých používateľmi na portál www.odoprave.info, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, a to tak, aby bol zachovaný účel ich spracovávania a zabezpečená ich zákonná ochrana.

Osobnými údajmi sú údaje poskytnuté používateľom týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Ďalšími údajmi sú údaje nemajúce charakter osobných údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytol používateľ.

Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľ portálu www.odoprave.info.

 

ČLÁNOK 2
Účel spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva, t. j. získava, zhromažďuje, šíri, zaznamenáva, usporadúva, prepracúva, mení, vyhľadáva, prehliada, preskupuje, kombinuje, premiestňuje, využíva, uchováva, blokuje, likviduje, prenáša, poskytuje, sprístupňuje alebo zverejňuje osobné údaje používateľov portálu na účely:

a) poskytovania a ďalšieho skvalitňovania služieb portálu www.odoprave.info,
b) reklamných, marketingových a propagačných ponúk určených pre používateľov portálu,
c) akejkoľvek komunikácie s používateľmi,
d) štatistických zisťovaní návštevnosti stránok a jej štruktúry.

 

ČLÁNOK 3
Rozsah poskytovaných a spracovávaných osobných a ďalších údajov

Prevádzkovateľ spracováva vo svojej databáze tieto používateľom poskytnuté osobné údaje:

a) meno a priezvisko používateľa
b) dátum narodenia používateľa
c) pohlavie používateľa
d) rodinný stav používateľa
e) emailová adresa používateľa
f) miesto trvalé pobytu užívateľa v rozsahu označenia mesta, resp. obce (označené aj ako „domovské mesto“)
g) miesto skutočného pobytu používateľa v rozsahu označenia mesta, resp. obce (označené aj ako „terajšie mesto“)
h) zamestnanie používateľa (označené aj ako „zamestnania a firma“)

Okrem používateľom poskytnutých osobných a ďalších údajov prevádzkovateľ automaticky spracúva aj informácie o hardvéri a softvéri počítača používateľa, ako sú IP adresa, typ prehliadača, názov domény, dátum registrácie, čas uplynutý od posledného prihlásenia a pod.
Používateľ, ktorý mieni zverejniť osobné údaje iného používateľa alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby, nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia; ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ nepožaduje od používateľov a nespracúva také osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života jednotlivých používateľov.
Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné a ďalšie údaje poskytnuté používateľom elektronickými prostriedkami a spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov“).
Používateľ berie na vedomie, že jeho používateľské meno, jeho meno a priezvisko, jeho vek vyjadrený rokmi (nie presný dátum narodenia), miesto skutočného pobytu, záujmy, obľúbené knihy, hudba a filmy a údaje zadané do časti „O mne“, dátum registrácie a čas uplynutý od posledného prihlásenia budú prostredníctvom portálu prístupné všetkým používateľom, vrátane neregistrovaných používateľov.

Ostatné osobné a ďalšie údaje poskytnuté používateľom nie sú prístupné jednotlivým používateľom a slúžia len pre potreby prevádzkovateľa na účely podľa týchto zásad ochrany súkromia.

Poskytnutie osobných a ďalších údajov na portál, resp. prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Ak sa však chce používateľ registrovať na portáli, je povinný poskytnúť povinné údaje, ktorými sú emailová adresa, používateľské meno a heslo.

 

ČLÁNOK 4
Súhlas používateľa so spracovávaním osobných a ďalších údajov

Používateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne a vedome, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné a že dáva podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa na účely uvedené v článku II. týchto zásad ochrany súkromia.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje používateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať doručením prejavu vôle používateľa na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@odoprave.info.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné a ďalšie údaje, ktoré mu poskytol používateľ, s výnimkou tých údajov, ktoré sú voľne prístupné všetkým (aj neregistrovaným) používateľom alebo ktoré používateľ zverejnil na diskusných fórach, v obsahoch hodnotiacich komentárov alebo inde na portáli a ktoré si prevádzkovateľ od neho nevyžiadal, nepredá ani inak nesprístupní tretím osobám a zaväzuje sa ich chrániť všetkými dostupnými technickými prostriedkami podľa zákona o ochrane osobných údajov. To neplatí v prípade, ak si osobné a prípadne aj ďalšie údaje poskytnuté používateľom vyžiadajú orgány oprávnené prerokúvať priestupky, orgány činné v trestnom konaní, resp. iné oprávnené orgány verejnej moci v SR v rámci ich právomoci.

 

ČLÁNOK 5
Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany súkromia podľa vlastného uváženia, najmä vzhľadom na zmenu poskytovaných služieb portálu a s tým súvisiacich zmien rozsahu vyžadovaných osobných a ďalších údajov používateľov. Na ich zmenu je povinný používateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na portáli www.odoprave.info.V prípade, ak sa používateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia nevyjadrí, že so zmenou zásad ochrany súkromia nesúhlasí, alebo ak sa v uvedenej lehote prihlási na portál, má sa za to, že so zmenenými zásadami súhlasí a ďalej sa ochrana jeho osobných a ďalších údajov bude spravovať už zmenenými zásadami ochrany súkromia. Ak používateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu zásad doručí prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými zásadami, má sa za to, že používateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a jeho registrácia bude potom zrušená.