Často kladené otázky

V tejto časti portálu nádjete odpovede na otázky, s ktorými sa na nás najčastejšie obracajú používatelia portálu, preto poskytujeme zoznam týchto otázok. Cieľom je poskytnúť základné informácie o používaní portálu, ale aj pomôcť zorientovať sa pri vyhľadávaní informácií na portáli. Dúfame, že na základe odpovedí ste získali vami hľadané informácie, v prípade ak ste nenašli odpoveď, neváhajte nás kontaktovať.

 

Čo je to NSDI?

Národný Systém Dopravných Informácií zhromažďuje z viacerých zdrojov informácie týkajúce sa dopravy, ktoré následne spracúva, vyhodnocuje a vo finále ich poskytuje v ucelenej a komplexnej forme.

 

Čo je to NDIC?

Národné Dopravné Informačné Centrum je technickým, technologickým a organizačným pracoviskom NSDI. Ide o operačné pracovisko, ktoré 24 hodín denne 7 dní v týždni zaisťuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a overovanie dopravných udalostí a dopravných údajov.

 

Môžem si zobraziť dopravné informácie aj na mojom mobilnom telefóne?

Áno, informácie o dopravnej situácii si môžete zobraziť prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá je dostupná pre operačný systém Android a iOS.

 

Čo je to premenné dopravné značenie (PDZ)?

Zariadenie schopné zobrazovať rôzne symboly dopravných značiek a informácií, pričom zobrazené údaje je možné v čase meniť podľa potreby v závislosti od dopravnej situácie.

 

Čo je to dopravná udalosť a dopravný údaj?

Dopravná udalosť popisuje situáciu, ktorá má potenciálne negatívny vplyv na bezpečnosť alebo plynulosť dopravy. Dopravný údaj objektívne popisuje dopravno-meteorologickú situáciu na základe vyčísliteľných fyzikálnych veličín.
Na rozdiel od dopravnej udalosti opisuje ľubovoľnú dopravno-meteorologickú situáciu, teda aj úplne normálnu, keď plynulosť alebo bezpečnosť dopravy nie je nijakým spôsobom obmedzená alebo ohrozená. Z dopravných údajov sa tiež môžu odvodzovať dopravné udalosti, resp. dopravné údaje môžu byť využité pri vytváraní dopravných udalostí.

 

Prečo nie je obraz z kamery lepšej kvality?

Kvôli ochrane osobných údajov nie je možné zobrazovať záznam z verejnej kamery v takom rozlíšení aby z neho bola možná identifikácia osôb alebo EČV. Z tohto dôvodu je obraz z kamery nastavený na nižšiu úroveň detailu.

 

Ako často sa aktualizuje obraz z kamier?

Obraz z kamier je aktualizovaný spravidla každých 5-15s.

 

Čo sú to plánované udalosti?

Jedná sa o naplánované aktivity, ktoré začnú prebiehať v najbližšom čase a je predpoklad, že budú mať negatívny vplyv na cestnú dopravu (napr. oprava cesty, výstavba kanalizácie, spoločenské podujatie).

 

Ako si pozriem detail k dopravnej nehode zobrazenej na mape?

Detail nehody, práce na ceste resp. akejkoľvek udalosti/objektu sa dozviete kliknutím na danú ikonku. Následne sa v pop-up okne zobrazí detailná informácia.
V prípade, že ikonka objektu prekrýva viacero objektov (napr. keď je zvolená nízka úroveň zoomu na mape), zobrazuje sa len jedna ikonka. Klik na túto ikonku otvorí detail, v ktorom je umožnené výber/prepínanie detailov všetkých objektov/udalostí/úsekov prekrytých danou ikonkou.

 

V akých typoch prehliadača funguje portál o doprave?

Portál je podporovaný v prehliadačoch Safari 6+, Chrome 30+, Firefox 30+, Opera 20+, IE9+ (budúce verzie prehliadačov však nemusia zaručovať spätnú kompatibilitu).

 

Nájdem vás na Facebooku alebo Twitteri? Aké údaje tam poskytujete?

Áno, nájdete nás na Facebooku aj Twitteri. Dozviete sa, čo sa aktuálne deje na našich cestách, aktuálnu dopravnú situáciu a rôzne zaujímavosti týkajúce sa dopravy.

 

Aké informácie o doprave sa môžem dozvedieť na portáli?

Portál poskytuje informácie o aktuálnej dopravnej situácii, zdržaniach, nehodách, zápchach, prácach na ceste, verejných podujatiach s vplyvom na cestnú dopravu. Takisto poskytuje informácie o plánovaných prácach a podujatiach. Môžete sledovať naživo aktuálnu premávku prostredníctvom kamier na vybraných cestných úsekoch. Portál ďalej poskytuje informácie o počasí. V prípade nepriaznivého počasia, systém zobrazuje meteorologické výstrahy.

 

Čo sú to lineárne zobrazenia?

Lineárne zobrazenia sú zjednodušenou grafickou prezentáciou cestných úsekov. Skladajú sa zo segmentov. Jednotlivé segmenty sú spravidla vymedzené výjazdom na iný cestný úsek.
Ku každému segmentu sú zobrazené informácie o staničení a jeho dĺžke. Symbolmi sú označené meracie zariadenia dostupné v danom segmente (kamery, sčítače, premenné dopravné značenie, meteostanice), publikované dopravné udalosti a meteorologické výstrahy. Farba segmentu predstavuje rýchlosť prúdu.

 

Odkiaľ čerpá systém informácie o stave premávky?

Informácie o stave premávky systém čerpá z viacerých zdrojov. Napríklad údaje o toku dopravy sa spracúvajú na základe dát zo sčítačov dopravy umiestnených na cestných komunikáciách, spolu s dátami od spoločností poskytujúcich monitoring vozidiel, mobilných operátorov a mobilnej aplikácie systému NSDI.
Všetky tieto dáta sú samozrejme anonymizované a podliehajú prísnym pravidlám ochrany osobných údajov.
Informácie o dopravných udalostiach sú tak isto spracovávane z rôznych zdrojov. Patrí medzi ne spracovanie údajov zo systémov správcov cestných komunikácií ( Granvia Operation, a.s., Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.), udalostí nahlásenými cez portál odoprave.info, používateľmi mobilnej aplikácie NSDI alebo telefonicky operátorovi nášho kontaktného centra na čísle 0800 112 112.

 

Ako často sú aktualizované informácie o dopravných udalostiach?

Informácie o toku dopravy sú aktualizované spravidla každých 15 min. Samotné dopravné udalosti sú publikované priebežne ako ich zaznamenáme v našom systéme a prejdú revíziou operátora NDIC. Udalosti prijaté z dôveryhodných zdrojov sú publikované automaticky.

 

Budú v systéme evidované aj obmedzenia a uzávierky na cestách nižších tried a miestnych komunikáciách?

Áno, v systéme sa budú zverejňovať obmedzenia a uzávierky cestných komunikácií všetkých kategórií. Každý správca komunikácie bude mať možnosť zaregistrovať sa v našom systéme ako prispievateľ, čo mu umožní okrem zadania aktuálnej dopravnej udalosti, evidenciu plánovaných dopravných udalostí (napr. obmedzenie dopravy z dôvodu výstavby kanalizácie, opravy plynového potrubia, konania miestneho podujatia a pod.)

 

Čo je to estakáda?

Cestná stavba príbuzná mostu. Ide o komunikačné teleso postavené na stĺpoch, ktoré sa na rozdiel od mosta (ktorého účelom je preklenúť prekážku v podobe údolia, či rieky) stavia na miestach, kde by vzhľadom na povahu terénu bolo nemožné alebo príliš nákladné stavať komunikáciu po zemi. V zastavanom území sa estakády budujú zvyčajne z dôvodu mimoúrovňových križovaní s inými cestami alebo z dôvodu oddelenia dopravnej trasy od okolitej krajiny.

 

Čo je to staničenie?

Je vybavenie cestnej komunikácie značkami (kilometrovníkmi), ktoré určujú vzdialenosť v km od začiatku cestnej komunikácie. Staničenie začína od hlavného mesta Bratislavy, ďalej potom v smere od veľkých krajských (okresných) miest do menších miest a obcí. Značky staničenia diaľnic sa umiestňujú vo vzdialenosti 0,5 km.